Sedrin

SEDRIN

Az Európai Tanács adatai szerint (“A roma gyermekek minőségi oktatása felé: átmenet a korai gyermekkorból az általános iskolába”, DGIV/EDU/ROM(2007)5), az európai roma gyermekek 50%-a nem végzi el az általános iskolát. Az oktatási tanulmány által e jelenség magyarázataként feltárt okok között szerepel  az, hogy a gyermek korai otthon töltött évei során a roma szülők gyakran nem rendelkeznek elegendő ismerettel és nevelési készséggel ahhoz, hogy támogassák gyermekeik nyelvi és szociális fejlődését (http://www.ecdgroup.com/pdfs/Preventing-Social-Exclusion.pdf), hogy az oktatás általi elvárások nagyon alacsonyak, a szociális környezet, amelyben a gyermekek élnek, horizontális tanulási móddal jellemezhető a szigorú iskolai szabályok nélkül, a nyelv orális  alapja és a könyvek hiánya az iskolát egy igen más és különös környezetté teszi a roma gyermekek számára (Charoula Stathopoulou, “Roma tanulók az iskolában”, 2005) stb. Mindezen kutatási adatok rávilágítanak arra, hogy a roma gyermekek idő előtti iskolai lemorzsolódásának egyik oka a megfelelő felkészülés hiánya. Mivel az iskolai környezet nagyon eltér az otthoni környezettől, azért nem tudnak beilleszkedni és korán félbeszakítják tanulmányaikat.

E kérdéskörök számbavételét követően a projekt úgy határozott, hogy e probléma kezelése érdekében a roma nők számára képzést biztosít, hogy intermediátorokként járjanak el a roma gyermekek és az iskola között. A partnerség véleménye szerint a roma nők a legalkalmasabb személyek arra, hogy a roma gyermekeket felkészítsék az iskolára, mivel őket ismerik a roma gyermekek, továbbá ugyanazt a kultúrát és életkörülményeket osztják meg. Éppen ezért olyan helyzetben vannak, hogy bárki másnál jobban ismerik és megértik a gyermekek iskolai oktatással kapcsolatos akadályaikat, valamint hatékonyabban tudnak segíteni nekik. Ennek érdekében azonban képezni kell őket. Mítosznak bizonyult az a vélemény, miszerint a roma szülőknek nem áll szándékukban gyermekeiket taníttatni (Emberi Jogok Athéni Nemzeti Bizottsága, 2001), igaz azonban, hogy sok szülő, különösen ha ők maguk is félbeszakították a tanulmányaikat, nem rendelkeznek a szükséges nevelési készségekkel ahhoz, hogy biztosítsák gyermekeik megfelelő felkészülését. Mivel nem lenne lehetséges minden roma szülőt kiképezni a gyermekeik iskolai felkészítésére (mivel megélhetésért kell dolgozniuk vagy nem rendelkeznek az ehhez szükséges készségekkel), arról született döntés, hogy a roma közösségekben élő nők (akik lehetnek szülők, rokonok, szomszédok stb.) tökéletesek lennének erre a szerepre. Így a partnerség hisz abban, hogy ezeknek a roma nőknek a megfelelő képzésével elő tudják segíteni a roma gyermekek iskolai beilleszkedését az iskolakezdést megelőző kortól (tájékoztatással arról, hogy miről szól az iskola) és az általános iskola első évfolyamainak befejezését annak érdekében, hogy megfelelő megoldásokat találjanak e gyermekek problémáinak kezelésére.

Ezeknek a szükségleteknek a kiválasztására többek között azért került sor, mert a projekt partnerség szerint a romák problémáinak fő oka a megfelelő oktatás hiánya. E hiány miatt a romák nem rendelkeznek azokkal a készségekkel és kompetenciákkal, amelyek egy jó álláshoz szükségesek, és ezért továbbra is szegénységben élnek, ami ördögi körhöz vezet. Az első intézkedés, amit meg kell tenni a romák életének javításához, az a romák rendszeres iskolába járásának fokozása. Emellett azért is született döntés e probléma kezeléséről, mivel még ha elismert prioritásról van is szó nagyon kevés dolgot tettek a romák iskola előtti oktatásáért és a korai lemorzsolódás elleni harcért.

A projekt maradéktalanul összhangban áll valamennyi érintett partner fejlesztési stratégiáival. A P1 egy olyan szervezet, amely nagyon aktív az oktatással és képzéssel kapcsolatos európai projektek területén, a kirekesztéssel fenyegetett csoportok terén. Kész új oktatási módszertanok tesztelésére, valamint a roma gyermekek oktatásának és képzésének javítására. A P2 olyan roma szövetség, amely igen aktív szerepet vállal a roma közösségek életének javítása érdekében. Az egyik fő prioritásukat az oktatási projektek képezik. Ugyanez érvényes a P6-ra is. Ez egy roma szövetség, amely rendkívül aktív a roma lakosság oktatási szintjének őj javítási lehetőségeit kereső képzések terén. A P7 olyan szervezet, amely az árva (különösen roma) gyermekek oktatásának és életminőségének javításával foglalkozik, és ezért jelen projekt kétségkívül a stratégiájuk része. A P3 egy olyan roma nőszövetség, amely a roma nők alkalmassá tételéért harcol, míg a P5 egy olyan roma vezetésű civil szervezet, amelynek középpontjában a roma nők állnak. A P4 kifejezetten a roma oktatással kapcsolatos kutatásokkal foglalkozó egyetem, míg a P8 olyan egyházi szervezet, amely nap mint nap a roma lakossággal foglalkozik és rendkívül érdeklődik a készségeik és képességeik fejlesztése iránt.

Számos európai politikai prioritást határoztak már meg ezen a területen.  Egy újabb (2011.05.20.) brüsszeli megbeszélésen az oktatási minisztériumok politikai megállapodást kötöttek az idő előtti lemorzsolódások számának csökkentése érdekében. A (konkrétan a kirekesztés miatt) veszélyeztetett csoportok oktatásban való részvételének növelése az Európa 2020 Stratégia és az Oktatás és Képzés 2020 program részét képezi. Az “Európai Keret a Roma Integráció Nemzeti Stratégiáihoz” című közleményt 2011 áprilisában fogadták el, és valamennyi tagállamot arra kér fel, hogy az év vége előtt dolgozzon ki nemzeti romastratégiát. Különös figyelmet fordítanak a gyermekekre és a korai lemorzsolódókra. A partnerség valamennyi országa nemzeti prioritásnak nyilvánította a korai lemorzsolódók számának csökkentését.

A projekt egy új innovatív elképzelés, amelyet a partnerek dolgoztak ki. A roma gyermekek igényeivel kapcsolatos empirikus és asztali kutatások eredményein alapul, azonban nem képezi másik projekt részét vagy folytatását. A projekt 5 partnere közül 3 (P1: Action, P6: Maranatha és P7: FSFCA) rendelkezett már korábbi együttműködéssel a ROMA SOURCE nevű és Leeds Városi Tanácsa által koordinált európai uniós Alapvető Jogok és Állampolgárság programja által társfinanszírozott más projekt területén.

Általános célok:

A roma gyermekek idő előtti lemorzsolódásának megelőzése.

Konkrét célok:

A roma nők alkalmassá tétele arra, hogy felkészítsék gyermekeiket az iskolakezdésre (szociális és gyakorlati felkészítés egyaránt)
a roma nők képzése arra vonatkozóan, hogyan készítsék fel jobban gyermekeiket az iskolai elvárásokkal való jobb megfelelés érdekében.
CÉL
a roma nők képzése arra, hogyan készítsék fel jobban gyermekeiket az iskolai elvárásokkal való jobb megfelelés érdekében.

Kimenetek
Módszertan a roma nők képzéséhez
A roma nők képzésének megszervezése
A roma nők által elsajátított készségek gyakorlati megvalósítása roma gyermekek részére szervezett képzések formájában. A roma gyermekek képzését a roma nők fogják megvalósítani.
Konkrét monitoring rendszerek a képzés hatékonyságának nyomon követéséhez
Hatás  
A roma nők gyakorlati készségeket és ismereteket fognak elsajátítani gyermekeik iskolai felkészítéséhez.
Jelentősen növelni a roma gyermekek képességeit, hogy jobban megfeleljenek az iskolai elvárásoknak.
Célcsoport
Roma nők (5 minden országban)
Roma gyermekek (20 minden országban)

Közvetítő szervezetek (pl. a területen tevékenykedő roma szövetségek, roma női szövetségek, civil szervezetek) : 3 minden országban
Egyéb érdekeltek (oktatási hatóságok (1), helyi és regionális hatóságok (1), képzési intézmények (3), pedagógiai szakértők (3))
Munkaprogram

1. szakasz: Kezdeti módszertani kutatás és kidolgozás
2. szakasz: Tréning műhelyek roma nők számára
3. szakasz: Képzés szervezése roma gyermekeknek
WP1: MENEDZSMENT ÉS KOORDINÁCIÓ  

WP-koordinátor: Action Synergy

Kezdés ideje: 2012.10.01.
Befejezés ideje: 2014.09.30.
Célok:
a projekt kidolgozásának koordinálása és irányítása
a projektstratégiák meghatározása
a projekt kidolgozásának és előrehaladásának nyomon követése
megfelelőség biztosítása a munkaprogram ütemterveivel.

WP2: KEZDETI KUTATÁS ÉS MÓSZERTAN  

WP-koordinátor: EUC
Kezdés ideje: 2012.10.01.
Befejezés ideje: 2013.06.30.
Célok:
olyan módszertan kidolgozása, amely tartalmaz valamennyi fontos elemet ahhoz, hogy segítsen a roma nőknek jobban felkészíteni beiskolázás előtt álló gyermekeiket az iskolába járásra.

MEGJEGYZÉSEK
Módszertan nem elméleti vagy akadémiai
Gyakorlat-orientált
Olyan módszerek előterjesztése, amelyeket a roma nők használhatnak gyermekeik iskolai teljesítményének javítására és a korai lemorzsolódás megelőzésére
Iskolakezdés előtt álló vagy az általános iskola első évfolyamaiba járó gyermekek

TEVÉKENYSÉGEK
Kutatási Keret tervezése és útmutató meghatározása a kutatás végrehajtásának módjáról
Visszajelzés adása a kutatási keret első verziójáról és a keret alkalmazásáról
A kutatás megvalósítása
A nemzeti beszámolók készítése
Összehasonlító kutatási beszámoló készítése
A módszertan első tervezetének kidolgozása
Visszajelzés a módszertan első vázlatáról
A módszertan végleges verziójának kidolgozása

WP3: KÉPZÉS ROMA NŐKNEK  

WP-koordinátor RWAT
Kezdés ideje: 2013.07.01.
Befejezés ideje: 2013.10.30.

Célok:
a roma nők képzése arról, hogyan készítsék fel gyermekeiket jobban az iskolára, a kidolgozott módszertan alapján

MEGJEGYZÉSEK
Képzés minden partnerországban (Ciprus kivételével)
20 nő a teljes konzorciumban
A nők fizetést kapnak a képzés idejére
A trénereknek sok tapasztalattal kell rendelkezniük a roma közösségekkel való munkában (lehetőleg ők maguk is romák legyenek), emellett legyen tapasztalatuk a képzésben is
a roma nőknek rendelkezniük kell minimális iskolával, képzettséggel, valamint lelkesnek és elhivatottnak kell lenniük a roma gyermekek iskolai felkészítése iránt

TEVÉKENYSÉGEK
Trénerek képzése a módszertan műhelyben
A roma nők tréningjére vonatkozó gyakorlati útmutató elkészítése
A műhelyeken részt vevő nők kiválasztása
Tréning műhelyek
Beszámolók a tréningről
Összehasonlító tréning beszámoló
Módszertan áttekintése

WP4: ROMA GYERMEKEK TRÉNINGJE  

WP Koordinátor: IDEA ROM
Kezdés ideje: 2013.11.01.

Befejezés ideje: 2014.08.30.

Célok:
Célunk, hogy a roma nők a gyakorlatban is megvalósíthassák, amit a WP3 keretében tanultak gyermekeik iskolai felkészítéséhez ahhoz, hogy iskolába járjanak és így jobban felkészíthessék gyermekeiket.

MEGJEGYZÉSEK
Országonként 20 roma gyermek felkészítése
Helyszínek: Rugalmas az egyes partnerek szükségletei szerint (egy roma településen belül, helyi hatóságok által biztosított terek, közösségi terek és a partnerek tulajdonában lévő terek). Roma települések közelében kell lenniük
Első ciklus (egybeesik a tanévvel): A roma gyermekek teljesítményének nyomon követése az iskolai környezetben
Második ciklus: A gyermekek felkészítése a tanév kezdetére

TEVÉKENYSÉGEK
Keret a tréningnyomon követéséhez (a tréning ténylegesen megvalósul, eredményes, konkrét mérhető hatás a gyermekekre)
Keret a gyermekek fejlesztésének nyomon követésére

Monitoring látogatások beütemezése (rendszeres): segítség és támogatás nyújtása, valamint a tréning nyomon követése
Az elején roma nők a trénerrel együtt vesznek részt.
Monitoring beszámolók az előrehaladásról kéthavonta
Általános monitoring beszámoló
A módszertan áttekintése

WP5: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS –  ÉRTÉKELÉS   

WP Koordinátor: Action Synergy
Kezdés ideje: 2012.10.01.
Befejezés ideje: 2014.09.30.
Célok:
a projekt relevanciájának, hatékonyságának és hatásának értékelése
előrehaladás mérése az egész projekt során
minőségellenőrzési indikátorok és folyamatok kidolgozása
a projekteredmények mérése a résztvevők között

TEVÉKENYSÉGEK
Minőségbiztosítási terv és értékelési terv készítése
Munkaterv készítése
Web-alapú management eszköz
Külső értékelő kinevezése
Értékelési indikátorok meghatározása
Visszajelzés ívek összegyűjtése
Kérdőívek kitöltése és interjúk lebonyolítása
Formatív, köztes és végső értékelő beszámoló készítése

WP6: DISSZEMINÁCIÓ
WP Koordinátor:
Maranatha
Kezdés ideje: 2012.10.01.
Befejezés ideje: 2014.09.30.

Célok:
Tudatosság ébresztése a célszektorok körében
A célok és eredmények terjesztése regionális, nemzeti és transznacionális szinten
Az eredmények összesítése (mainstreaming), továbbítása és terjesztése
Véleménycsere a tréning tartalmáról a célszektorban

TEVÉKENYSÉGEK
A terjesztési stratégia meghatározása és elkészítése
A projekt szórólapjának és poszterének megtervezése
A projekt weboldalának tervezése és fejlesztése
Oldal létrehozása a Szociális Médiában a
Posztok elhelyezése a szociális hálózatokban
A projektlogó terve
A projekt poszterének, szórólapjának és weboldalának fordítása a nemzeti nyelvekre
A projekt honlapjának frissítése hírekkel és linkekkel
Hírlevelek küldése az érdekelteknek
Egyéb terjesztési akciók (személyes megbeszélések, konferenciákon való részvétel, cikkek stb.)
Terjesztési szemináriumok szervezése a partnerországokban, valamint szeminárium beszámoló készítése
Zárókonferencia szervezése és konferencia-beszámoló készítése
A Végső Terjesztési Beszámoló elkészítése

WP7: AZ EREDMÉNYEK KIHASZNÁLÁSA  
WP Koordinátor: SDL
Kezdés ideje: 2013.10.01.
Befejezés ideje: 2014.09.30.

Célok:
A projekt fenntarthatóságának biztosítása
A tanulási módszerek hatásának és a politikák és gyakorlatok jó gyakorlatának biztosítása

TEVÉKENYSÉGEK
A projekt fenntarthatósági stratégiájának meghatározása és elkészítése
 Kapcsolattartás és/vagy előzetes megállapodások lehetséges szervezetekkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel vagy más mainstreaming/ együttműködési szerződésekkel
IPR megállapodás a partnerek között
Fenntarthatósági beszámoló készítése

PARTNEREK
Action Synergy  
Az Action Synergy S.A. egy olyan ICT R&D, tréning és tudás alapú alkalmazásokkal foglalkozó szervezet, amely aktívan részt vesz oktatási technológiák, tréning módszertanok kidolgozásában, valamint e-learning tréning tanfolyamok fejlesztésében.
Az Action Synergy S.A. hosszú távú tapasztalatokkal rendelkezik európai projektek irányítása és koordinálása terén. Jelenleg hét LLP projektet koordinál: a “Roma Tanítás & Tréning” (357110-LLP-2011-GR-KA1-KA1MPR) projektet az iskolakezdés előtt álló roma gyermekek támogatását célzó módszer kidolgozásáról, a GLOSSA (505248-2009-LLP-GR-KA2MP) (
www.ellinikiglossa.eu) projektet a görög nyelvvel kapcsolatos e-tanulás anyagok kidolgozásáról, az UETPNET (510635-LLP-1-2010-1-GR-ERASMUS-ECUE) (www.uetpnet.eu projektet az online eszközöket alkalmazó vállalkozások és egyetemek közti együttműködés elősegítéséről, a SUN.COM (511867-LLP-1-2010-1-GR-KA2-KA2MP) projektet online nyelvi közösségek kidolgozásáról, a CREDNET (518802-LLP-2011-GR-LEONARDO-LNW) projektet a vezetői kompetenciák akkreditálásáról, a NIREAS (2011-1-GR1-LEO05-0677) projektet a szennyvízkezelő üzem működtetőinek képzéséről, valamint a METIKOS (517555-LLP-1-2011-1-GR-GRUNDTVIG-GMP) projektet a bevándorlók nyelvtanulás általi integrálásáról.
Számottevő tapasztalattal rendelkezik emellett a kirekesztés által veszélyeztetett társadalmi csoportokkal végzett munkában. Az általa koordinált METIKOS és “Roma Tanítás és Képzés” projekteken kívül jelenleg partnerként vesz részt a CLAP (517620-LLP-1-2011-1-RO-GRUNDTVIG-GMP) projektben a hazaiak képzéséről, a ROMA-Source (JUST/2009/FRAC/AG/1185
30-CE-0377088/00-91) projektben, amelyet a DG Jogérvényesülés “Alapvető Jogok és Állampolgárság” finanszíroz a roma közösségek diszkriminációja elleni harcra vonatkozóan.
1987. évi megalakulása óta a szervezet számos EU oktatási projektben vett részt, pl. COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ARTICLE 6, ADAPT, TEMPUS, PHARE, Távoktatás. Action Synergy’s S.A. főbb szakterületek: Tanulási módszertanok kidolgozása, Oktatási technológiák fejlesztése, Innovatív módszertanokra épülő kurzusok és modulok kidolgozása, például: nyitott/rugalmas tanulási módszertanok, e-tanulás, tanulási igények elemzése, szakmai profilok, valamint készség- és kompetenciajegyzékek kidolgozása, szinergiák kidolgozása helyi, nemzeti és nemzetközi szinten.
PEER  

A Görögországi Romák Pánhellén Szövetsége (PEER) 2007-ben jött létre, és a görögországi romák harmadik szintű szervezete csupán. A szövetség tevékenységeinek célja a görögországi romák jogainak védelme pánhellén szinten. Ebben a szövetségben 62 első szintű szervezet és 3 második szintű szervezet képviselteti magát. A PEER által képviselt szervezetek hálózata felöleli a romák szociális integrációjának problémáit, lakhatási problémákat, jogi problémákat, foglalkoztatási problémákat, oktatási problémákat, valamint az egészségügyi és pszicho-szociális támogatás problémáit. Emellett jogi támogatást nyújt a rászoruló romáknak. Továbbá tájékoztató megbeszéléseket szervez más roma szövetségekkel és egyesületekkel meghatározott időnként. Kivitelezett egy olyan vállalkozási programot, ahol 57 támogatásban részesülő romának létesült saját üzlete egy közös épületben, egy Roma Bazárt hozva létre így Athénban.

A PEER saját finanszírozású, és részt vett az ERIO (Európai Roma Információs Hivatal), ERTF (Európai Romák és Utazók Fóruma) és AFARIM (Mediterrán Romák Egyesületei és Szövetségeinek Egyesülete) európai szervezetekben.
RWAR  
A RWAR Roma Nők Szövetsége Romániában egy apolitikus civil szervezet, amely 1996 szeptemberében alakult a P.J. 164/1996-vel és módosult a P.J. 142/2008-cal. A Szövetségek és Alapítványok Jegyzékében nyilvántartva az. 56 / 20.06.2008. számú tanúsítvány alapján. Az RWAR küldetése a roma közösség fejlesztése és megerősítése különösen romániai roma nők számára a roma kisebbségekért folytatott társadalompolitikai tevékenységek és projektek révén, ahol a hangsúly a romániai roma nők életminőségének javításán van.
A fő célok
A roma közösség közösségfejlesztése és folyamatfejlesztés – civil jogi szociális, politikai és gazdasági összefüggésben. Együttműködési és partnerségi kapcsolatok építése magán-, állami, nemzeti és nemzetközi szövetségekkel a roma szociális projekt kutatására és megvalósítására szakosodva.

Tevékenységi kör:
1. Közösségfejlesztés: kutatás, tréning emberi erőforrás, projektmanagement a roma nők fejlesztéséről szóló projektekkel kapcsolatban.
2. Nemzeti és nemzetközi együttműködés: Kultúra, Egészség, Oktatás, Diszkriminációellenesség.
A RWAR által az elmúlt két évben megvalósított projekt és program:
1. Írástudás programok roma gyermekeknek és fiataloknak (fiúk és lányok)
2. Számítógépes képzés a fiatal roma tanulók számára
3. Szabó-varró képzés tradicionális roma nők részére pénzügyi programmal
4. A “Tájékoztató a születésszabályozásról és családtervezésről” című kiadvány terjesztése
5. Mediátor higiéniai képzés 20 fiatal roma számára (lányok és fiúk)
6. “Női hírlevél”: Az RWAR 1998 októberében tette közzé hírlevelének első számát. Hírleveleink révén célunk a tudatosság ébresztése és a támogatás a nemzeti és nemzetközi intézmények és szervezetek körében a romániai roma nőket, gyermekeket és közösségeket támogató programok és tevékenységek révén.
7. “A roma nők meg tudják csinálni”: A diszkrimináció megelőzése és leküzdése, valamint  a nemek közötti sztereotípiák megszüntetése. Köre: A valódi demokrácia alapelveinek és értékeinek ösztönzése, szemináriumok kidolgozása, tudatosságébresztő és felvilágosító kampányok a sokszínűség szerepéről egy szervezet és a társadalom egészének fejlesztési folyamatában.
8. “Európai Roma Nők Szervezete Költségvetés” – folyamatos találkozók a közép-és kelet-európai roma közösségek képviselőivel a Roma Nők Kelet-Európai Szervezete számára. Találkozókat szervezünk roma nőcsoportokkal Horvátországból, Bulgáriából és Macedóniából, valamint találkozni fogunk magyarországi roma nőkkel is. Multinacionális találkozót tervezünk Bukarestben, amely egybeesik az új Roma Nők weboldal elindításával és a Közép-Európai Szervezet a Biztonságért (OSCE) Stabilitási Paktumban való tagságával.
9. Nemzetközi Konferencia szervezése az “Állami politikák a roma nőkért Kelet-Európában” témában
10. Az első weboldal létrehozása a délkelet-európai roma női civil szervezetek első hálózataiért
11. Diszkrimináció-ellenes kampány és az etnikai hovatartozáson alapuló diszkrimináció-ellenesség elősegítése
12.Roma nők első információs és tanácsadó központja
13. Találkozás roma civil szervezetekkel::”Roma programok résztvevője”
14. Egészségügyi mediátor képzés 10 roma nő számára
15. Közösségfejlesztés a romák számára, partnerségi viszonyban a Roma Nemzeti Ügynökséggel
16. Kis környezetvédő, Rajzverseny a 30. számú általános iskola roma tanulói számára  Környezetvédelmi Nemzeti Ügynökséggel partnerségi viszonyban együttműködve
17. “Velünk, közöttünk, rólunk – a nők”. Glaucoma, koleszterin és EKG vizsgálatára alkalmas ultramodern berendezéssel felszerelt mobil minilaboratórium a bukaresti roma közösségek számára.
18. ”Lehetőségek, prioritások a fiatal romáknak”
19. Lakókocsis munkaerő-foglalkoztatás a roma közösségben
20. Európai Lobbi a Nőkért Romániai civil szervezetek találkozója
21. “A helyi fejlesztés női elősegítői ”
22. Mediátorok diszkrimináció-ellenes tréningje a rendőri közösségnek Bukarest 2. kerületében.

Ciprusi Európai Egyetem   
A Ciprusi Európai Egyetem a Ciprusi Főiskolából vált ki, amelyet 1961-ben alapított Ioannis Gregoriou. A cél magas színvonalú, gazdag képzést nyújtani, hogy a hallgatók elsajátíthassák a szükséges tudományos és gyakorlati tudást a szakterületükön. A főiskola történetének egyik nagy mérföldköve az volt, amikor 2000-ben az oklevelet, alap-és mesterképzéses diplomát adó programokat akkreditálta a Ciprusi Köztársaság Akkreditációs Tanácsa (SEKAP).

2006. február 24-én pályázatot nyújtottak be egy magánegyetem létesítéséről és működtetéséről a “2005. évi, 109. számú, magánegyetemekről (alapítás, működtetés és ellenőrzés) szóló törvény” 1. bekezdése alapján. A pályázatot a Ciprusi Köztársaság Magánegyetemeinek Értékelő Bizottsága értékelte, amely rendkívül munkaigényes volt és több értékelési csapat helyszíni látogatásával járt együtt. Végül 2007 szeptemberében a pályázatot elfogadták.

2007. szeptember 12-éna Ciprusi Köztársaság Miniszteri Tanácsa döntést hozott a Ciprusi Európai Egyetem megalapításáról és fenntartásáról, és engedélyezte működésének megkezdését 2007. október 1-jével, négy iskolával: Művészeti és Pedagógiai Iskola, Gazdálkodási Iskola, Humán és Társadalomtudományok Iskolája, valamint Természettudományok Iskolája.

Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas
A Maranatha Cigány Szövetségek Egyesülete egy 20 szövetségből álló egyesület, amely kiterjed az egész valenciai közösségre. Fő céljaik a romák képzése, valamint ezen etnikai csoport és kultúrája támogatása. Műszaki szakemberek, társak én önkéntesek dolgoznak a tagszövetségek szolgálatára, és a szövetések által éppen kivitelezett projekteken is. Azok a projektek szélesebb programokon belül vannak, pl. az idő előtti lemorzsolódás / iskolai hiányzások megszüntetése, a roma nők támogatása vagy szociális-munkaerőpiaci közvetítő szolgáltatások nyújtása. A Maranatha Egyesület emellett ünnepek, interkulturális kollokviumok, műhelyek és nemzetközi szemináriumok szervezéséért is felelős.

A Maranatha Egyesület nemzetközileg elismert a  “Gypsy World” (Cigány világ, (www.gypsyworld.orgweboldal létrehozásáért és üzemeltetéséért, amely hivatkozási forrás a roma közösségről, ahol többek között  Laszlo Andor és Viviane Reding, vettek részt az európai roma közösséggel való kommunikációban.

Jelenlegi főbb tevékenységeink:

Oktatási és kulturális szempontból
 Tréning programok, amelyek jobb eszközöket biztosítanak számunkra a munkához a mai társadalomban.

Technológiai szempontból
   Új technológiák használata mint a fejlődés, kommunikáció, beilleszkedés, társadalmi részvétel és európai részvétel módja. A legfontosabb általunk kidolgozott eszköz “A cigányok világa” internetes portál.

Politikai szempontból
   Aktív részvétel a Valencia régiót irányító politikák kidolgozásában és végrehajtásában, amely embereink fejlődését, etno-kulturális támogatását biztosítja.
A Federation Maranatha egyesületről video bemutatót láthat a következő linken.
Idea Rom Onlus  
Az IDEA ROM ONLUS az első Roma Nők Olaszországi Szövetsége, és tagja a Nemzet Roma Egyesületnek. A szövetség központja Torinóban (Olaszországban) működik, a roma családok legnagyobb telepein a városban. A Szövetség különböző torinói közösségekbe tartozó roma nőkből áll, akik közül néhányan szakmai tapasztalattal is rendelkeznek a kulturális közvetítés terén. Az Idea Rom támogatja a különböző közösségek közvetlen képviseletének progresszív formáit, formai és társadalmi szempontból is. 2010-ben a szövetség megkapta az Olasz Köztársaság elnökének Speciális Emléktábláját a közösség szociális integrációjának elősegítéséért végzett munkájáért. 2011-ben az IDEA ROM ONLUS az E R.R.C. (Európai Roma Jobbközép) partnere volt Budapesten a “Kutatás az olaszországi roma nők helyzetéről” projekt során. Az eredmény a CEDAW árnyékjelentés volt a Bizottság számára (A Nőkkel Szembeni Diszkrimináció Eltörléséért Küzdő Bizottság), amely rendszeres időközönként ellenőrzi az összes részt vevő állam által aláírt ENSZ Egyezmény megvalósítását.

Az eddig megvalósított legfontosabb munkák között több projekt foglalkozik a roma gyermekek oktatásával és a roma nők alkalmassá tételével.

Az intézményes célok: a romák beilleszkedésének és aktív részvételének elősegítése az olasz és az európai társadalomban, egyben tiszteletben tartva  a különböző identitásokat, a civilizált élet méltóságát és alapvető értékeit; a romák mint etnikai és nyelvi kisebbség elfogadtatása, minden állampolgári jogot biztosítva számukra; harc a romákkal szembeni előítéletek és a diszkrimináció valamennyi formája ellen; a nők emancipációjának és szerepének támogatása a roma közösségben; a fiatal romák védelmének, növekedésének, oktatásának és társadalmi beilleszkedésének elősegítése; interkulturális kapcsolatok támogatása a civil társadalomban, kapcsolatok és interakciók ösztönzése az egyének, közösségek és kultúrák között, a megértés elősegítése, párbeszéd, találkozások és a kölcsönös különbségek erősítése.

Az eddig megvalósított tevékenységek elsősorban a Torinóban, különösen Torino északi és déli részén élő roma csoportokat célozták meg; ezeken a területeken kívül néhány tevékenység más közös területeket érintett Torino városában vagy környékén (Collegno, Chieri, Moncalieri, stb. …). A családok különböző közösségekbe tartoznak (romák volt Jugoszláviából, romániai romák, sinti piedmontese, abruzzo romák, calabrese és neapolitans romák), néhányan parkolókban tartózkodnak, míg mások spontán településeken, megint mások pedig lakásokban élnek vagy vándorolnak. A roma gyermekekkel mint kedvezményezettekkel foglalkozó beavatkozások egy jelentős hányadát a kötelező általános iskolában valósították meg fiatal nők.

A szövetség jelenleg nagyon rugalmas szervezeti felépítéssel rendelkezik, amely egyszerre vesz igénybe önkéntes munkaerőt és fizetett munkatársakat, emellett más ügynökségek által nyújtott támogatásokra is épít. A szövetség A szövetség nem rendelkezik külső egységekkel, hanem helyieket vesz igénybe térítésmentesen a Center Sereno Regis-ből és Torino város 6. kerületéből.
Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete