Vadrózsa Gyerekház EFOP-1.4.3-16-2017-00046

EFOP-1.4.3-16-2017-00046

Vadrózsa Gyerekház

 

 A projekt célja:

A projekt célja Biztos Kezdet Gyerekház létrehozása Tiszadobon a 0-3 éves, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és nevelési intézménybe nem járó gyerekek korai fejlesztése, valamint a szüleik gyermekneveléssel és gondozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, szülői kompetenciáinak fejlesztése. Ezen felül a programmal a szocio-kulturális hátrányok kompenzálására törekszünk, miközben elérhetővé tesszük a célcsoport számára a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató programokat, szolgáltatásokat. Célunk a gyermekek családias légkörben történő gondozása, nevelése az egyéni igények szerint, és a gyermekek általános testi-lelki-szellemi fejlesztése. Biztosítjuk az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket, a megfelelő és szakszerű ellátást, az ingergazdag környezetet. Hosszú távon célunk, hogy minél több gyermek kerüljön be az óvodába egészségesen, felkészülten, s lemaradásuk nagymértékben csökkenjen, s biztosítottá váljon az elvárt óvodai-iskolai átmenet.

 

Célcsoport:

A projekt elsődleges célcsoportját a Tiszadobon élő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, intézménybe nem járó 0-3 éves csecsemő és gyermek, valamint szüleik, családjaik alkotják. Ugyancsak a közvetlen célcsoporthoz tartoznak a településen élő hátrányos helyzetű várandós anyák is. Másodlagos (közvetett) célcsoportot jelentenek a Tiszadobon és a térségben a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösség vezetői és tagjai.

 

Tevékenységek:

 1. A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés és fejlesztés.
 2. A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása.
 3. Mosási, tisztálkodási lehetőség biztosítása
 4. A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején
 5. A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek.
 6. Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus).
 7. Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára.
 8. Együttműködés a család- és gyermekjóléti központtal.
 9. Az eltérő fejlődésű gyerekek számára szakemberhez való hozzáférés, képzés, konzultációs lehetőség biztosítása
 10. Várandósok felkészítése a gyermek fogadására.
 11. A célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése (pl. nagyobb lánytestvérek önismereti csoportja, egyéb célzott foglalkozások a továbbtanulás érdekében)
 12. A legrosszabb helyzetű családok fokozott bevonása érdekében célzott tevékenységek megvalósítása saját megvalósítókkal vagy külső szakember bevonásával (pl. terápiás szak-ember, pszichológus, jogász)

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. február 01.-2022. január 31.

A projekt megvalósítási helyszíne: 4456 Tiszadob, Táncsics u. 11. Vadrózsa Gyerekház

A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával valósul meg.